Prezenty dla prenumeratorów!

Osoby które zamówią prenumeratę otrzymają model amerykańskiej straży pożarnej*

(jeden za każde 12 zamówionych numerów).

 

*modele mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciu

Prenumeratę można zamówić:

-dokonując przedpłaty na konto:

Amercom SA,
ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań,
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
25 1140 1124 0000 3440 0600 1017

– lub poprzez zakup na stronie sklepu internetowego

Koszt prenumeraty 12 numerów
239,52 zł, a 24 numerów 479,04 zł.
W jednej przesyłce będą wysyłane 2 numery.

W sprawie zakupu prenumeraty można kontaktować się:
tel. 61 85 83 802

e-mail: prenumerata@amercom.com.pl

W przypadku zakupu przez Internet, zamówienia przez telefon, drogą pocztową lub wpłaty na konto Odbiorca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Termin czternastodniowy liczy się od dnia otrzymania przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Odbiorcy między innymi w wypadkach:
1) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisów na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Odbiorcę ich oryginalnego opakowania,
2) świadczeń o właściwościach określonych przez Odbiorcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
3) dostarczania prasy.

Koszty wynikające z korzystania przez Odbiorcę ze środków porozumiewania się na odległość są skalkulowane według normalnej taryfy wybranego operatora. Informacja o cenie ma charakter wiążący w okresie realizacji zamówienia. Odbiorcy winni składać reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres:
Amercom SA Oddział Poznań,ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań.

Klauzula informacyjna dla klienta:
Administratorem danych osobowych jest Amercom SA z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000020598, (dalej: „Spółka”). Dane kontaktowe Spółki: tel.: 61 85 83 802, adres e-mail: prenumerata@amercom.com.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji zakupu (zamówienia). Spółka przetwarza dane osobowe w celach: (1) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym amercom.com.pl oraz amercom-hobby.com za pośrednictwem strony
internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (2) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (3) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w szczególności rachunkowych lub podatkowych) Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmiot świadczący usługi płatności on-line (dotyczy sklepu internetowego), • podmiot świadczący usługę dostawy towaru,
• podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe),
• podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).